• 5 havn baad
  • Auktion
  • De røde huse
  • Hygge på Lystbådehavnen
  • Luftfoto aften
  • 4 havn gylden
  • Udsigtstårn
  • Morgenstemning

Amerikanerne i Strandby

Rawlin-Østmann, der borede efter salt ved Harte, havde længe haft deres opmærksomhed rettet mod Strandby. Ingeniør Østmann havde flere gange været i Strandby for at se på naturgassen, og forhandle med Rasmus Clausen.

Sidst i maj måned 1937 var Mr. Rawlin også med; Talen var om at sætte en større prøveboring på Clausens jord vest for byen, og da Clausen den 7. juni var i Harte og Kolding, hvor han førte forhandlinger med firmaet Rawlin-Østmann, og derefter rejste til København for hos statsministeriet endnu engang at få en klar udtalelse om, at gassen overfor kridtlaget tilhørte lodsejerne, kom amerikanernes boremateriale til Strandby.

Tirsdag den 8. juni begyndte boringen, under ledelse af boremester Colding, og der blev taget jordbundprøver for hver meter, man nåede ned. Mandag den 12. juli var man ned i en dybde af 106 meter, efter i en dybde fra 93 til 98 meter at være kommen igennem et sandlag, hvor boremesteren havde ventet gasudbruddet. Ved fyraften blev rørene derfor trukket op til overkanten af sandlaget og stod således i en dybde af 93 meter.

Ved 20-tiden kom pludselig udbruddet, og det hidkaldte en mængde tilskuere. En halv time senere havde man kontrol over gassen, udbruddet blev tillukket og trykket målt, det viste sig at være 9 atmosfærer. Da dette store udbrud var en kendsgerning, var der – og flere kom til senere – 3 boringer i Strandby: Clausens, Høys og nu amerikanernes. De 3 boringer stod i omtrent samme dybde med et tryk, der viste 8, 9 og 10 atmosfærer, hvilket viste, at de forskellige udbrud var sket i det samme sandlag. Dermed var også beviset for, at gassen ikke strømmede i årer, som nogen ville mene, men fandtes i bestemt dybde for et meget stort områdes vedkommende. Og Rasmus Clausen havde således ret: Der fandtes gas i uanede mængder i og omkring Strandby. Naturen havde givet ham sit kraftige håndslag derpå! Geologernes smilende skepsis og andres smågrin og skadefryd blev hermed gjort til skamme.

Uden smeden – ingen gas!

En af dem, der under hele Rasmus Clausens arbejde med jordgassen, årene igennem stod ham bi, når de forskellige tekniske finesser, boringer, indførelse af gassen til husene m.m. skulle udføres, var smedemester Ejnar Larsen, Strandby. Lilly Clausen, en datter af Rasmus Clausen, har fortalt mig, at hvis ikke smeden var med, ville det ikke have været muligt at opnå de resultater, som blev nået. Smeden var jo med hver dag, og måtte med sin tekniske viden udvikle de apparater og instrumenter, der skulle bruges, og han var til enhver tid rede med sin assistance og viste Clausen en forestående interesse.

Ejnar Larsen og Rasmus Clausen oprettede sammen et gasselskab, som forsynede store dele af omegnen og Frederikshavn med naturgas. På Kejserbakken blev indrettet en komprimeringsstation, som via rørledninger sendte gassen til Frederikshavn. Dette firma blev først opløst sidst i fyrrene, men inden da medvirkede firmaet til at mange kunne nyde godt af dette naturprodukt fra Strandby, bl.a. kørte mange biler rundt med gasanlæg. En overgang kørte over 600 biler i Vendsyssel med flaskegas heraf cirka 50 rutebiler.

Naturgas var betydelig bedre end den generatorgas, danske biler ellers var henvist til at benytte under krigen. Naturgassen havde nemlig stort varmeindhold – dobbelt så stort som i almindeligt bygas. Den naturgas, der blev sendt ud til almindelige forbrugere, blev derfor iblandet kulgas. Alligevel var varmeværdien 10% højere end den gas man ellers var vant til. Så længe Rasmus Clausen var alene om at holde gasgryden i kog, betød det ikke noget særligt for Strandbys befolkning; men aldrig så snar amerikanernes boring var kommet i udbrud, var man ikke længere blind for sagens realitet, og indstillingen blev pludselig den stik modsatte: Nu skulle der bores!

Nu gjaldt det så sandelig om at få værdierne draget frem i dagens lys! – Boringerne skød op overalt i byen, på et tidspunkt var over 20 boringsforsøg i gang i Strandby, og da ingeniør Østmann sidst i august 1937 var i Strandby for at tale med Clausen og tilse amerikanerboringen, udtalte han på vejen op til denne: - ”Ja, nu bores der på fuld kraft både her og der, og så er der dog kun én eneste original boring af den slags her i landet, og det er fiskeeksportør Clausens. Alle de andre boringer – vor egen her indbefattet – er kun efterligninger af Clausens, for det er ham, der har gjort det store, tålmodige forarbejde og det er hans erfaringer, vi andre skal bygge på”. Disse ord af den vidt berejste driftsingeniør understreger netop med al tydelighed Clausens enestående indsats i pionerarbejdet med gasboring.

 

Info

På alle hverdage er der fiskeauktion kl. 7.00 i auktionshallen.
An Wochentagen Fischauktion um 7.00 Uhr in der Auktionshalle.

 

 

Her finder du Strandby